Tagokra vonatkozó szabályok

Posted on: Sat, 08/20/2022 - 18:59 By: wadAlma

Az egyesület tagságára vonatkozó legfontosabb szabályok az egyesület alapszabályában a következők:

II. AZ EGYESÜLET TAGJAI

2.1. Az egyesület tagjává olyan személy válhat, aki/amely
a) nyilatkozik a belépési szándékról, a belépési nyilatkozat kitöltésével és annak az Elnökséghez való eljuttatásával, és
b) elfogadja az egyesület céljait, és
c) a létesítő okirat alapján az egyesület tagjait terhelő kötelezettségek teljesítését vállalja, és
d) a belépési kérelme elfogadásáról az elnökség határozott.
...
2.2. A tagság megszűnik,
2.2.1. Ha a tag az egyesületből kilép vagy ha a tagsági jogviszonyt az egyesület felmondja.
2.2.2. A tagsági jogviszonyát a tag az egyesület elnökségéhez címzett írásbeli nyilatkozatával bármikor, indokolás nélkül megszüntetheti. A tagsági jogviszony a nyilatkozatának az elnökséghez történő megérkezése napján szűnik meg.
...
2.2.4 A tagot a tagnyilvántartásból az egyesület tagjai közül tagdíjhátralék miatt akkor kell törölni, ha az elnökség azt megelőzően írásban, igazolható módon felhívta a tagot a tagdíjhátralék megfizetésére és a fizetési határidő eredménytelenül telt el.
...

III. A TAG JOGAI

3.1. A rendes tagok jogai:
a) az egyesület tevékenységében részt venni,
b) az egyesület szolgáltatásait igénybe venni,
c) a közgyűlésen részt vehet,
d) a közgyűlésen szavazhat,
e) ha a törvényben foglalt feltételeknek eleget tesz - az egyesület bármely tisztségére választható,
f) a közgyűlés napirendjére, napirendi pontjára javaslatot tehet,
g) a közgyűlés rendjének megfelelően a közgyűlésen felszólalhat, kérdéseket tehet fel, javaslatokat és észrevételeket tehet,
h) jogosult igénybe venni az egyesületnek a tagok részére biztosított szolgáltatásait.

3.2. A pártoló tagok jogai:
a) részt vehet az egyesület tevékenységében, programjaiban,
b) az egyesület szolgáltatásait igénybe veheti,
c) a közgyűlésen részt vehet,
d) a közgyűlésen szavazati joga nincs,
e) az egyesület tisztségeire nem választható,
f) a közgyűlés rendjének megfelelően a közgyűlésen felszólalhat, kérdéseket tehet fel, javaslatokat és észrevételeket tehet,
g) jogosult igénybe venni az egyesületnek a tagok részére biztosított szolgáltatásait.

3.3. A közgyűlésen valamennyi szavazásra jogosult tag egy szavazattal rendelkezik.
3.4. A tag a közgyűlésen a szavazati jogát meghatalmazott képviselője útján is gyakorolhatja. A képviselő részére adott meghatalmazást teljes bizonyító erejű magánokirati formában írásba kell foglalni és azt a közgyűlés levezető elnökének a közgyűlés kezdetén átadni.
...

IV. A TAG KÖTELEZETTSÉGEI

4.1. Az egyesület tagja köteles a tagdíjat annak esedékességéig az Egyesület házipénztárba vagy az Egyesület bankszámlájára megfizetni.
4.2. Az egyesület tagja köteles betartani az alapszabály rendelkezéseit.
4.3. Az egyesület tagja köteles betartani a közgyűlés határozatait.
4.4. Az egyesület tagja köteles betartani az elnökség határozatait.
4.5. Az egyesület tagja nem veszélyeztetheti az egyesület céljának megvalósítását és az egyesület tevékenységét.
4.6. Az egyesület tagja – lehetősége és képessége szerint – köteles az egyesület célkitűzéseinek megvalósításában, az egyesület anyagi eszközeinek gyarapításában és megóvásában közreműködni.
4.7. Az egyesület tagja köteles az Egyesület által nyilvántartott adataiban bekövetkező változást 8 napon belül az elnökséghez bejelenteni.